دانلود کلیپ نظامی+ مجله نیروهای مسلح ایران وجهان
اطلاعات فیلم نظامی و تصاویر زیبااز تجهیزات نظامی ایران وجهان

اشتراک و ارسال مطلب به:

مرتبه
تاریخ : جمعه 8 اردیبهشت 1391

موشكی است تاكتیكی ،با برد متوسط كه علیه پادگانهای نظامی ،پایگاهای ss-1
هوایی و پشت خطوط دشمن به كارمی رود.این موشك در چهار مدل (افی.بی.سی .دی) موجود است و در چهار مدل قادر به حمل سر جنگی از انواع انفجاری شدید،
شیمیایی، یا اتمی می باشند.
…………………………………………� �……… ………………A-اسكاد
برای اولین بار در رژه 1957 به نمایش گذاشته شد.موشكی است با جرم 12125پوند(5500كیلوگرم) ،هدایت ا زنوع رادیویی وبالستیك، یعنی تا زمانی كه موتور
موشك روشن است بوسیله “جایرو متعادل“ هدایت می شود. بعد ازخاموشی موتور
موشك فاقد هدایت است و مسیر بالستیكی را تا رسیدن به هدف ادامه می دهد.این موشك تا سال 1972 در خدمت ارتش روسیه بود.
.................................................. .......... ............................................
B-اسكاد
از انواع موشكهای تاكتیكی وبالستیكی زمین به زمین روسیه است .كه درنیروهای مسلح عراق وجود د ا رد.گفته میشود كه در چین و كره شمالی نیز تولید میشود.این موشك از نظر ظاهر شبیه فراگ -7 است لیكن قابلیتهای آن بیشتر است .
طول: 25/11متر، قطر: 88 سانتی متر، جرم: 6370كیلوگرم، برد:160الی 300كیلومتر.
نسبت به اسكاد آ طول موتور آن نیم متر بیشتر است.این موشك بر خلاف فراگ 7 دارای سوخت مایع بوده وسیستم هدایت آن از نوع اینرسی “استرپ داون“ است.
اسكاد بی بر روی خودروی هشت چرخ بنام ( ماز-543 ) سوار است ومی توان آن را ظرف یك ساعت آماده پرتاب كرد. كشورهای چك اسلواكی سابق ، ویتنام ،
افغانستان ، بلغارستان ،رومانی ،هلند ،كره شمالی ،مصر ،سوریه وعراق دا رنده
آن هستند. كارشناسان مركز مطالعات استراتژیك معتقدند كه عراق 12 فروند از
موشكهای اسكاد- بی را در اختیار دارد ، در حالی كه مجله هفتگی “ فلایت اینتر نشنال“ مورخ 10 ژوین 1978تعداد این نوع ا ز موشكهای عراق را 30تا36
فرونداعلام كرده است.دقت این نوع از موشكها كه دارای موتور یك مرحله ای هستند حدود 450 متر است . در 8 سال دفاع مقدس نیز متجاوز از 600 موشك اسكاد (انواع مختلف) توسط هردو كشور شلیك شد.
.................................................. .......... ............................................
C\D- موشكهای اسكاد
این موشكها بهسازی شده اسكاد-بی هستند. برد آنها بترتیب حدود 500و300 كیلومترمی باشد.همچنین به علت استفاده از سیستم هدایت پیشرفته واحتمالا هدایت را دا ری فعال در بخش نهایی ، دارای خطای دا یره ا ی 45 متر بوده ودقت آ نها بیشتر است . قطر ا ین موشكها 88سانتی متر می باشد.
نوع موشك
SCUD - D SCUD - C SCUD-AR-17 R-11SCUD-A مشخصات
25/11 متر 12 متر 25/11متر 7/10 متر طول
88/0 متر 88/0 متر 88/0 متر 88/0 متر قطر بدنه
6350 7000 6370 4400 جرم كامل موشككیلوگرم
سرجنگی منفرد985 سرجنگی منفرد600 سرجنگی منفرد985 سرجنگی منفرد كلاهككیلوگرم
انفجاری شدید انفجاری شدید انفجاری شدیدشیمیایی یاهسته ای هسته ای 40كیلوتنشیمیایی 70 كیلوتن سرهای جنگی
اینرسی با رادارفعال اینرسی اینرسی اینرسی هدا یت
سوخت مایع تك مرحله ای سوخت مایع تك مرحله ای سوخت مایع تك مرحله ای سوخت مایع تك مرحله ای پیشرا ن
300 550 300 180 برد(كیلومتر)
50 متر 700 متر 450 متر 300متر CEP دقت
.................................................. .......... ............................................
دقت موشك اسكاد
هدایت موشك اینرسی است كه با كمك 3 جایرو وشتاب سنج ،انحرافها وعلایم آ ن دریافت ودر 90 ثانیه مسیر اولیه پرواز ( تا زمانی كه موتور روشن است ) برای تصحیح مسیر استفاده می شود .بهسازی هایی نیز در سوخت آن انجام واز نفت به اسید نیتریك تبدیل یافته كه باعث می شود موتور با نور قرمز رنگی سوخته و نیروی محركه یكنواخت در مسیر ایجاد كند .
نداشتن هدا یت در فاز بعدی مسیر باعث می شود موشك دقت نقطه زنی نداشته باشد


نمونه بسیار واضح موشك شهاب 3 است
موشك شهاب 3 نمونه بسیار پیشرفته موشكهای اسكاد روسیه میباشد و حتی میتوان از ظاهر هر دو موشك پی به شباهت های این دو نوع پی برد
موشک اسکاد}موشكی است تاكتیكی ،با برد متوسط كه علیه پادگانهای نظامی ،پایگاهای ss-1
هوایی و پشت خطوط دشمن به كارمی رود.این موشك در چهار مدل (افی.بی.سی .دی) موجود است و در چهار مدل قادر به حمل سر جنگی از انواع انفجاری شدید،
شیمیایی، یا اتمی می باشند.
…………………………………………� �……… ………………A-اسكاد
برای اولین بار در رژه 1957 به نمایش گذاشته شد.موشكی است با جرم 12125پوند(5500كیلوگرم) ،هدایت ا زنوع رادیویی وبالستیك، یعنی تا زمانی كه موتور
موشك روشن است بوسیله “جایرو متعادل“ هدایت می شود. بعد ازخاموشی موتور
موشك فاقد هدایت است و مسیر بالستیكی را تا رسیدن به هدف ادامه می دهد.این موشك تا سال 1972 در خدمت ارتش روسیه بود.
.................................................. .......... ............................................
B-اسكاد
از انواع موشكهای تاكتیكی وبالستیكی زمین به زمین روسیه است .كه درنیروهای مسلح عراق وجود د ا رد.گفته میشود كه در چین و كره شمالی نیز تولید میشود.این موشك از نظر ظاهر شبیه فراگ -7 است لیكن قابلیتهای آن بیشتر است .
طول: 25/11متر، قطر: 88 سانتی متر، جرم: 6370كیلوگرم، برد:160الی 300كیلومتر.
نسبت به اسكاد آ طول موتور آن نیم متر بیشتر است.این موشك بر خلاف فراگ 7 دارای سوخت مایع بوده وسیستم هدایت آن از نوع اینرسی “استرپ داون“ است.
اسكاد بی بر روی خودروی هشت چرخ بنام ( ماز-543 ) سوار است ومی توان آن را ظرف یك ساعت آماده پرتاب كرد. كشورهای چك اسلواكی سابق ، ویتنام ،
افغانستان ، بلغارستان ،رومانی ،هلند ،كره شمالی ،مصر ،سوریه وعراق دا رنده
آن هستند. كارشناسان مركز مطالعات استراتژیك معتقدند كه عراق 12 فروند از
موشكهای اسكاد- بی را در اختیار دارد ، در حالی كه مجله هفتگی “ فلایت اینتر نشنال“ مورخ 10 ژوین 1978تعداد این نوع ا ز موشكهای عراق را 30تا36
فرونداعلام كرده است.دقت این نوع از موشكها كه دارای موتور یك مرحله ای هستند حدود 450 متر است . در 8 سال دفاع مقدس نیز متجاوز از 600 موشك اسكاد (انواع مختلف) توسط هردو كشور شلیك شد.
.................................................. .......... ............................................
C\D- موشكهای اسكاد
این موشكها بهسازی شده اسكاد-بی هستند. برد آنها بترتیب حدود 500و300 كیلومترمی باشد.همچنین به علت استفاده از سیستم هدایت پیشرفته واحتمالا هدایت را دا ری فعال در بخش نهایی ، دارای خطای دا یره ا ی 45 متر بوده ودقت آ نها بیشتر است . قطر ا ین موشكها 88سانتی متر می باشد.
نوع موشك
SCUD - D SCUD - C SCUD-AR-17 R-11SCUD-A مشخصات
25/11 متر 12 متر 25/11متر 7/10 متر طول
88/0 متر 88/0 متر 88/0 متر 88/0 متر قطر بدنه
6350 7000 6370 4400 جرم كامل موشككیلوگرم
سرجنگی منفرد985 سرجنگی منفرد600 سرجنگی منفرد985 سرجنگی منفرد كلاهككیلوگرم
انفجاری شدید انفجاری شدید انفجاری شدیدشیمیایی یاهسته ای هسته ای 40كیلوتنشیمیایی 70 كیلوتن سرهای جنگی
اینرسی با رادارفعال اینرسی اینرسی اینرسی هدا یت
سوخت مایع تك مرحله ای سوخت مایع تك مرحله ای سوخت مایع تك مرحله ای سوخت مایع تك مرحله ای پیشرا ن
300 550 300 180 برد(كیلومتر)
50 متر 700 متر 450 متر 300متر CEP دقت
.................................................. .......... ............................................
دقت موشك اسكاد
هدایت موشك اینرسی است كه با كمك 3 جایرو وشتاب سنج ،انحرافها وعلایم آ ن دریافت ودر 90 ثانیه مسیر اولیه پرواز ( تا زمانی كه موتور روشن است ) برای تصحیح مسیر استفاده می شود .بهسازی هایی نیز در سوخت آن انجام واز نفت به اسید نیتریك تبدیل یافته كه باعث می شود موتور با نور قرمز رنگی سوخته و نیروی محركه یكنواخت در مسیر ایجاد كند .
نداشتن هدا یت در فاز بعدی مسیر باعث می شود موشك دقت نقطه زنی نداشته باشد


نمونه بسیار واضح موشك شهاب 3 است
موشك شهاب 3 نمونه بسیار پیشرفته موشكهای اسكاد روسیه میباشد و حتی میتوان از ظاهر هر دو موشك پی به شباهت های این دو نوع پی بردطبقه بندی: انواع موشکها ، 
برچسب ها: موشک اسکاد، موشک،
دنبالک ها: موشک اسکاد،
ارسال توسط فرهاد
آخرین مطالب
صفحات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic