ردیف شرح خدمات آزمون كتبی (ریال) / آزمون شفاهی(مصاحبه) (ریال) / آزمون عملی پروازی (ریال) / آزمون عملی غیرپروازی (ریال) / صدور گواهینامه(ریال) / جمع (ریال)

1 گواهینامه خلبانی شخصی /400,000 / 400,000 / 200,000 / 1,000,000


2 گواهینامه خلبانی بازرگانی / 500,000 / 500,000 / 200,000 / 1,200,000

3 گواهینامه خلبانی حمل و نقل / 600,000 / 600,000 / 200,000 / 1,400,000

4 گواهینامه خلبانی فوق سبك / 200,000 / 200,000 / 200,000 / 600,000

5 گواهینامه خلبانی مهندسی پرواز /400,000 / 400,000 / 200,000 / 1,000,000

6 گواهینامه خلبانی ناوبری / 400,000 / 400,000 / 200,000 / 1,000,000

7 گواهینامه مراقبت پرواز و دیسپچ / 200,000 / 200,000 / 200,000 / 600,000

8 گواهینامه فنی هواپیما / 300,000 / 200,000 / 200,000 / 200,000 / 900,000

9 گواهینامه رسته فنی و مهندسی فرودگاهی / 200,000 / 200,000 / 200,000 / 600,000

10 درج رتبه بندی فنی و عملیاتی برای موارد خاص بدون انجام مراحل اولیه / 200,000 /
200,000


11 تمدید گواهینامه / 100,000 / 100,000

12 صدور گواهینامه معادل 400,000 400,000

13 صدور گواهینامه المثنی / 200,000 / 200,000

14 بررسی و تایید tm موسسات آموزشی / 200,000 / 200,000

15 مجوز موقت در مورد گواهینامه / 200,000 / 200,000