تعداد مشخصات ردیف
662000 پرسنل نظامی حقوق بگیر 1
مشخصات یگانهای نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران (سپاه و ارتش)؛
32 تعداد لشگر 2
87 تعداد تیپ ها 3
3300 تعداد توپخانه با برد متفاوت 4
1600~ نفربر زرهی و دیگر تجهیزات حمل و نقل 5
2000 تعداد تانک ها 6
مشخصات یگانهای نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران (سپاه و ارتش)؛
203 تعداد جنگنده ، بمب افکن 1
105 تعداد هواپیما ترابری 2
365 هلیکوپتر 3
29 موشک زمین به هوا با رنج قوی 4
95 موشک زمین به هوا با رنج ضعیف 5
مشخصات یگانهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران (سپاه و ارتش)؛
3 زیر دریایی 1
29 ناو جنگی 2
160 ناوچه و گارد ساحلی 3
تفکیک پرسنل نظامی
350000 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1
30000 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 2
19000 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 3
230000 نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 4
18000 نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 5
15000 نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 6
662000 جمع تعداد نفرات -
425000 سربازان وظیفه در حال خدمت 7
2000000 بسیج مردمی 8
3087000 جمع کل نیروهای مسلح -

آمار ریز تجهیزات نیروهای زمینی سپاه و ارتش
سال ساخت تعداد مشخصات ردیف
تانک های نیروهای زمینی
1990 430 تانک T-72 S/MI
1
1996-2004 340* تانک ذوالفقار 2
1973 130 تانک Chieftain MK3/MK5
3
1985-1996 580 تانک T-55 و مشتقات آن
4
1972 210 تانک M60A1
5
1982 170 تانک T-62 6
1977 110 تانک Scorpion 7
1998 30 تانک Towsan 8
2000 جمع کل تانک ها
؛*باید در نظر داشت که وزارت دفاع در حالت بسیار ضعیف و کمبود امکانات می تواند در سال 40 تانک ذوالفقار بسازد

نفربر زرهی و دیگر تجهیزات حمل و نقل
1968 200 نفربر زرهیM113 1
1996 120* نفربر زرهی براق 2
1967 500 نفربر زرهی BTR-50/60 و MT-LB 3
1977 300 نفربر BMP-1 4
1991 413 نفربر BMP-2 5
1982 35 Engeasa EE-9 Cascavel 6
1600~ جمع کل
ایران می تواند در سال 20 عدد زرهی براق را بسازد
تجهیزات توپخانه ایی
1976 30 203mm M110 1
1994 20 175mm/170mm Koksan M-1978 2
1975 25 175mm M107 3
1978 150 155mm M109 4
1993 50 122mm 2S1 5
1998 85 رعد 1 و رعد 2 6
1974 30 203mm (8")M-115 7
1989 30 155mm G-5 8
1988 100 155mm GHN-45 9
1970 100 155mm M114 10
- 30 152mm PRC 11
1982 500 122mm D-30 12
1990 100 122mm Type 54/60 13
1966 200 105mm M101 14
1978 100 107mm Type 63 15
1996 50 توپ 155mm هویتزر
16
1600* جمع کل
؛*آمار بالا با آمار توچخانه ایی که در کل در پست قبلی گفتیم 1100کمتر هست و علت آن این هست که ما در آن آمار سیستم های موشکی زلزال و شهاب 1 وشهاب 2 و......را هم حساب کردیم .